Kameravalvonnan tietosuojaseloste

Henkilötietolain (528/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Lohjan Vuokra-asunnot Oy
Kauppakatu 6, 3. krs
08100 Lohja

 

2. Rekisteristä ja tietosuojasta vastaava henkilö

Lohjan Vuokra-asunnot Oy
Veli Haukka
044 755 2752
veli.haukka@lova.fi

 

3. Rekisterin nimi

Kiinteistöjen kameravalvontajärjestelmät

 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Kiinteistö- ja asukasturvallisuuden parantaminen

 

5. Rekisterin tietosisältö

Kameravalvontajärjestelmiä on asennettu seuraaviin kiinteistöihin:

 • Antinkatu 1-3
 • Antinkatu 7
 • Everstinkatu 4
 • Hakulintie 2
 • Kalliomäentie 12
 • Keskilohjantie 1
 • Kuntalantie 5
 • Lahokallionkatu 3
 • Lahokallionkatu 6
 • Lahokallionkatu 8
 • Lempinkatu 3
 • Linnaistenkatu 6 A ja B
 • Lähdehaankuja 4
 • Mäntynummentie 23
 • Ojamonkatu 34
 • Oilaantie 21
 • Opettajantie 4
 • Salmenmäentie 26 A-C
 • Salmenmäentie 26 D, E, F
 • Salmenmäentie 28

Kiinteistöissä kuvataan piha-alueita sekä yleisiä tiloja. Kotirauhan piirissä olevia tiloja ei kuvata.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kameravalvontajärjestelmien nauhoitteet.

 

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tästä rekisteriselosteesta ilmeneviä tietoja ei luovuteta Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n ulkopuolelle, poislukien viranomaisen käyttöönsä pyytämät tiedot.

Tietoja voidaan siirtää käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta tietosuoja-asetuksen ja sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirretään, käytetään lain vaatimia turvatoimenpiteitä.

 

8. Tietojen säilytysajat

Tallennuksen säilytysaika on n. 1 kk

 

9. Rekisterin suojaus

Aineisto on suojattu ja salattu sekä arkistoidaan luotettavasti lukitussa tilassa erillisen arkistointisuunnitelman mukaisesti.

Tietoihin on pääsy vain nimetyillä Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n nimeämillä henkilöillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tiedot on talletettu salattuina lukitussa ja valvotussa tilassa. Pääteyhteydet tapahtuvat suljetussa ja suojatussa verkossa.

 

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse, vaan sen on oltava kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. Lovan kotisivuilta www.lova.fi löytyy Rekisteritietojen tarkastuspyyntö lomake, joka toimitetaan henkilökohtaisesti toimistoomme tai lähetetään postitse osoitteeseen Lohjan Vuokra-asunnot Oy, Kauppakatu 6, 3. krs, 08100 Lohja. Mukaan pyyntöön tulee laittaa tunnistusta varten kopio ajokortista, henkilökortista tai passista.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta, rekisteripitäjän on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

 

11. Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Mikäli henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on rekisteröityjen antama suostumus, on rekisteröidyllä myös oikeus suostumuksen peruuttamiseen. Suostumuksen peruutusta tai käsittelyn vastustamista koskeva pyyntö on esitettävä rekisterinpitäjän rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, joka tulee esittää rekisterin yhteyshenkilölle.

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat

Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä perii erillisen maksun.

Omia tietoja voi kysyä kerran vuodessa ilman erillistä maksua. Useammin saman vuoden aikana pyydettyjen omien tietojen maksu on 30 €/kerta.